Informació Legal
Información Legal

Avís / Aviso

L’accés i la navegació per hortplaiarmengol.org implica que la persona usuària accepta les polítiques de privacitat i les condicions d’ús. En cas de no acceptar-les, no hauríeu d’accedir ni navegar per hortplaiarmengol.org.

El acceso y la navegación por hortplaiarmengol.org implica que la persona usuaria acepta las políticas de privacidad y las condiciones de uso. En caso de no aceptarlas, no deberíais acceder ni navegar por hortplaiarmengol.org.

Informació legal / Información Legal

El domini hortplaiarmengol.org és propietat de l’Associació Promotora d’Horts Urbans del Guinardó (en endavant Associació), creada per a la gestió cívica de l’hort urbà de la finca Pla i Armengol de Barcelona, amb NIF G67429910 i seu a la Plaça Salvador Riera 2 08041 de Barcelona. Si desitgeu més informació, contacteu a info@hortplaiarmengol.org.

El dominio hortplaiarmengol.org es propiedad de la Associació Promotora d’Horts Urbans del Guinardó (en adelante Asociación), creada para la gestión cívica del huerto urbano de la finca Pla i Armengol de Barcelona, con NIF G67429910 y sede en la Plaça Salvador Riera 2 08041 de Barcelona. Si deseáis más información, contactad con info@hortplaiarmengol.org.

Drets d’autoria / Derechos de autoría

Aquesta web i tots els seus continguts (textos, documents, vídeos, fotografies, disseny), llevat que s’expressi el contrari, són fruit del treball col·lectiu de les persones que participen i/o col·laboren amb l’Associació, que n’ostenten l’autoria. Són per tant un bé comú i estan subjectes a llicència Creative Commons.

En podeu fer el què vulgueu (copiar, modificar, compartir…) sempre que en citeu l’autoria i no en feu cap ús lucratiu ni partidista. Qualsevol vulneració de la llicència, així com les peticions de vulneració o dubtes en l’aplicació de la llicència, han de ser tractades en assemblea.

Esta web y todos sus contenidos (textos, documentos, videos, fotografías, diseño), salvo que se exprese lo contrario, son fruto del trabajo colectivo de les persones que participan y/o colaboran con la Asociación, las cuales ostentan la autoría. Son por lo tanto un bien común y están sujetos a licencia Creative Commons.

Podéis hacer lo que queráis con ellos (copiar, modificar, compartir…) sempre que citéis la autoría y no hagáis ningún uso lucrativo ni partidista. Cualquier vulneración de la licencia, así como las peticiones de vulneración o dudas en la aplicación de la licencia, deben ser tratadas en asamblea.

Privacitat / Privacidad

Des d’aquesta pàgina, de vegades i per diferents motius, podreu introduir dades personals a través de formularis. Si ho feu, heu de saber que:

  • L’Associació és la responsable de les dades recollides
  • L’única finalitat de les dades és la que s’especifica en el formulari que les recull, tal i com haureu acceptat i consentit a l’omplir el formulari. En cap cas se’n farà cap altre ús, ni es compartiran les dades amb tercers.
  • Les dades es conservaran fins que la finalitat per la que es van recollir ja s’hagi acomplert i no tingui sentit seguir guardant-les, o fins que vosaltres ens demaneu expressament d’esborrar-les. Per fer-ho, haureu de demanar-ho a info@hortplaiarmengol.org.

Desde esta pàgina, a veces y por distintos motivos, podréis introducir datos personales a través de formularios. Si lo hacéis, tenéis que saber que:

  • La Asociación es la responsable de los datos recogidos
  • La única finalidad de los datos es la que se especifica en el formulario que las recoge, tal y com habréis aceptado y consentido al rellenar el formulario. En ningún caso se hará ningún otro uso, ni se compartirán los datos on terceros.
  • Los datos se conservarán hasta que la finalidad por la que se recogieron ya se haya cumplido y no tinga sentido seguir guardándolas, o hasta que nos pidáis expresamente borrarlas. Para hacerlo, tendréis que pedirlo a info@hortplaiarmengol.org.

Cookies

La pàgina hortplaiarmengol.org empra cookies només per finalitats tècniques. En cap cas es fan servir per espiar, recol·lectar informació personal, ni es passa informació a tercers.

La página hortplaiarmengol.org usa cookies solo para finalidades técnicas. En nengún caso se usan para espiar, recolectar información personal, ni se pasa información a terceros.

Condicions d’ús / Condiciones de uso

A banda de l’accés i navegació, sobre el què no hi ha cap condició, les persones usuàries podeu deixar comentaris. Els comentaris no són publicats automàticament, passen per una validació prèvia.

En cap cas s’acceptaran comentaris amb contingut denigratori a cap col·lectiu o que promoguin l’odi o la violència, ni enllaços que duguin a aquest tipus de contingut.

A parte del acceso y navegación, sobre lo que no hay ninguna condición, las personas usuarias podéis dejar comentarios. Los comentarios no son publicados automáticamente, pasan por una validación previa.

En ningún caso se aceptarán comentarios con contenido denigratorio a ningún colectivo o que promuevan el odio o la violencia, ni enlaces que lleven a este tipo de contenido.